Sl No. Route Name Distance Time Round Trip
1 Dhaka-Thakurgaon 170 Nautical Miles 105 Minutes 210 Minutes
2 Dhaka-Teknaf 210 Nautical Miles 115 Minutes 210 Minutes
3 Dhaka-Tangail 40 Nautical Miles 30 Minutes 60 Minutes
4 Dhaka-St. Martin 225 Nautical Miles 125 Minutes 250 Minutes
5 Dhaka-Sunamgonj 90 Nautical Miles 55 Minutes 110 Minutes
6 Dhaka-Sylhet 105 Nautical Miles 65 Minutes 130 Minutes
7 Dhaka-Sirajgonj 55 Nautical Miles 40 Minutes 80 Minutes
8 Dhaka-Sherpur 75 Nautical Miles 50 Minutes 100 Minutes
9 Dhaka-Sawndip 100 Nautical Miles 60 Minutes 120 Minutes
10 Dhaka-Satkhira 100 Nautical Miles 60 Minutes 120 Minutes
11 Dhaka-Saidpur 140 Nautical Miles 80 Minutes 160 Minutes
12 Dhaka-Rangpur 130 Nautical Miles 75 Minutes 150 Minutes
13 Dhaka-Rangamati 130 Nautical Miles 75 Minutes 150 Minutes
14 Dhaka-Rajshahi 105 Nautical Miles 65 Minutes 130 Minutes